Kasos aparato žurnalas

Kasos aparato žurnalas
Užsakymas - šiuo metu prekės neturime
Dirbame Šiaulių regione
Prekes siunčiame visoje Lietuvoje

KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALO PILDYMAS IR SAUGOJIMAS

1. Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo kasos aparato kasos operacijų žurnalas (toliau – žurnalas), kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių, pildant vieną eilutę per dieną. Pagal ūkio subjekto poreikį per vieną dieną gali būti pildomos kelios žurnalo eilutės (jei atsiskaitoma keliomis valiutomis, spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos per dieną ir panašiai). Žurnalai turi būti sunumeruoti paties ūkio subjekto nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

2. Turi būti pildomi visi žurnalo stulpeliai, išskyrus tuos, kuriuose nurodytos ūkinės operacijos nevykdomos ar netaikomi juose nurodyti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifai. Keisti pildytinus stulpelius draudžiama. Kasos aparato naudotojas pagal poreikį gali panaudoti atsarginius žurnalo stulpelius, jų pritrūkus įvesti papildomus ar pakeisti to naudotojo atveju nenaudotinus šiame žurnale nurodytus stulpelius (pvz.: PVM neapmokestintų įplaukų stulpelį, kai neapmokestintomis prekėmis neprekiaujama ir pan.). Žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

3. Jei teisės aktuose nenustatyta kitaip, kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pabaigoje žurnalas pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir atsakingo asmens parašais. Laikinai nenaudojamo kasos aparato žurnale daromas įrašas, nurodant priežastį, dėl kurios kasos aparatas nenaudojamas.

4. Kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

4.1. II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z“, o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas turi pasirašyti kasininkas ir atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis.

4.2. III skyriuje KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS pagal dienos „Z“ ataskaitas (kai būtina ir pagal kitas ataskaitas) įrašomi to kasos aparato naudojimo kiekvienos dienos duomenys apie įplaukas. Paskutinėje kiekvieno lapo eilutėje įrašomos sumos „Iš viso lape“, o užpildžius paskutinės mėnesio dienos įrašą, pildomos paskutinės to lapo eilutės „Iš viso lape“ ir „Iš viso per mėnesį“. Kito mėnesio duomenys pildomi naujame lape.

Šiame žurnalo skyriuje taip pat registruojami Tvarkos apraše nurodyti techninio aptarnavimo įmonės iškvietimai. Tokie duomenys pildomi pirmoje tuščioje eilutėje po paskutinės užpildytos (ar pradėtos pildyti) dienos įrašo eilutės.

4.3. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai, o III skyriaus KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS viename lape turi būti ne mažiau kaip 17 eilučių ir iš viso ne mažiau kaip 24 tokie lapai žurnale. Žurnalo lapai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka.

5. Už žurnalo pildymą atsako įmonės vadovas, jo paskirtas atsakingas asmuo ir kasininkas.

6. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą laiką.


INDIVIDUALIA VEIKLA BESIVERČIANČIO GYVENTOJO KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS IR SAUGOJIMAS

1. Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų apskaitos žurnalas (toliau – žurnalas), kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių, pildant vieną eilutę per dieną. Pagal kasos aparato naudotojo poreikį per vieną dieną gali būti pildomos kelios žurnalo eilutės (spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos per dieną ir panašiai). Žurnalai turi būti sunumeruoti paties kasos aparato naudotojo nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

2. Žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

3. Jei teisės aktuose nenustatyta kitaip, kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pabaigoje žurnalas pildomas chronologine tvarka, taisymai turi būti patvirtinti kasos aparato naudotojo (individualia veikla besiverčiančio gyventojo) parašu. Laikinai nenaudojamo kasos aparato žurnale daromas įrašas, nurodant priežastį, dėl kurios kasos aparatas nenaudojamas.

4. Kasos aparato žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

4.1. II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z“, o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas turi pasirašyti kasininkas (individualia veikla besiverčiantis gyventojas). Šiame skyriuje taip pat nurodoma gauta pajamų suma, kai nenaudojant kasos aparato pirkėjams išrašomi Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitai. Jeigu individualia veikla besiverčiantis gyventojas paskiria atsakingą už ataskaitų spausdinimą asmenį, ataskaitas pasirašyti turi atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis.

4.2. III skyriuje PASTABOS gali būti įrašoma kasos aparato naudotojo ir/ar kontroliuojančių institucijų papildoma informacija.

4.3. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

5. Už žurnalo pildymą atsako kasos aparato naudotojas (žurnalą pildantis gyventojas).

6. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą laiką.

 

Susijusios prekės